Privacyverklaring

Privacy verklaring MB Recruitment
In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij van u verzamelen, op welke manier deze gegevens worden verwerkt en voor welke doeleinden. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten van de MB Recruitment en haar dochterondernemingen, de verwerkingsverantwoordelijke, gevestigd te Van Swindenstraat 26, 2562RL Den Haag, KvK 60072539

De MB Recruitment is een arbeidsbemiddelaar en bemiddelt tussen kandidaten en organisaties op alle niveaus. Binnen de technische sector en dan vooral binnen de machinebouw vullen wij in opdracht van onze opdrachtgevers posities in.

Persoonsgegevens
De MB Recruitment verzamelt en verwerkt persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679). Dit houdt in dat wij verantwoordelijk en zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan.

MB Recruitment verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken als jij je inschrijft bij de MB Recruitment:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Nationaliteit
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Burgerlijke status
 • E-mailadres
 • CV en al hetgeen hierop staat vermeld

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken als jij in dienst komt bij de MB Recruitment:

 • Bankrekeningnummer
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Gegevens eventuele partner
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof
 • Kopie legitimatie
 • Verzuimregistratie
 • Overige zaken voor zover wettelijk vereist of voor zo ver daarvoor expliciet toestemming is gegeven

Doeleinden
MB Recruitment verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Kunnen beoordelen van je geschiktheid en beschikbaarheid voor de bemiddeling naar werk;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of andere mailings;
 • Om te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Informeren over wijzigingen van onze diensten;
 • Om onze diensten optimaal in te kunnen zetten;
 • Afhandelen van de verloning of de facturatie;

MB Recruitment verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte en afdracht van te betalen belastingen/premies.

Delen met derden
MB Recruitment deelt je persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid bij het verwerken van je gegevens. MB Recruitment blijft eindverantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bewaartermijnen
MB Recruitment bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

 • Als je niet werkzaam bent geweest voor MB Recruitment: De persoonsgegevens worden tot 3 jaar na uw toestemming bij ons bewaard. Vlak voor het einde van deze termijn ontvangt u van ons bericht met het verzoek om verlenging van deze bewaartermijn.
 • Als je wel werkzaam bent geweest voor MB Recruitment Wij hebben een wettelijke verplichting om de persoonsgegevens uit je personeelsdossier te bewaren.
 • Gegevens van de salarisadministratie die van fiscaal belang zijn bewaren wij 7 jaar na uitdiensttreding (Algemene wet inzake rijksbelastingen, artikel 52 (fiscale bewaarplicht).
 • Je loonbelastingverklaring en kopie legitimatie zullen wij na 5 jaar verwijderen (Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 (ID-bewijzen en loonheffingskortingen).

Uw rechten
U heeft te allen tijde het recht om uw persoonsgegevens die de MB Recruitment verwerkt in te zien, te (laten) wijzigen of te (laten) verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te (laten) beperken wanneer;

 • u van mening bent dat uw persoonsgegevens onjuist zijn;
 • wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig gebeurt, of;
 • wanneer uw persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor de uitvoering van onze diensten.

Indien en voor zover van toepassing kunt u ook altijd uw toestemming intrekken voor het verwerken van uw (overige) persoonsgegevens.

Wanneer u van uw rechten gebruik wenst te maken, kunt u schriftelijk contact met ons opnemen via bovenstaand postadres of een e-mail aan ons zenden via info [bij] mbrecruitment.com (info[at]mbrecruitment[dot]com). Geef daarbij aan wat u wenst dat met uw persoonsgegevens gebeurt. Wij trachten binnen 24 uur na ontvangst van uw verzoek u een kennisgeving daarvan te verzenden en zullen dan ook aangeven hoe en op welke wijze en binnen welke termijn wij aan uw verzoek zullen voldoen.

Overdraagbaarheid
Het is mogelijk uw persoonsgegevens op te vragen en/of deze over te (laten) dragen aan een derde organisatie. Uw persoonsgegevens zullen dan in een leesbaar bestand aan u of desgewenst aan de desbetreffende derde organisatie worden verzonden. Indien u uw persoonsgegevens wenst te ontvangen of aan een derde organisatie wenst over te (laten) dragen, kunt u schriftelijk contact met ons opnemen via bovenstaand postadres of een e-mail aan ons zenden via info [bij] mbrecruitment.com (info[at]mbrecruitment[dot]com). Geef daarbij aan wat u wenst dat met uw persoonsgegevens gebeurt. Wij trachten binnen 24 uur na ontvangst van uw verzoek u een kennisgeving daarvan te verzenden en zullen dan ook aangeven hoe en op welke wijze en binnen welke termijn wij aan uw verzoek zullen voldoen.

Persoonsgegevens van zakelijke relaties
Onder zakelijke relaties van de MB Recruitment verstaan wij klanten, leveranciers en eventuele andere instanties waar wij een zakelijke relatie mee onderhouden. Wij verzamelen persoonsgegevens met als doel het onderhouden van contact, het versturen van mailings, het informeren over onze dienstverlening, het aanbieden van onze diensten, het ontwikkelen van marketing- en sales activiteiten richting potentiƫle en bestaande klanten en om overeenkomsten aan te gaan. Wij verzamelen de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Zakelijke adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Functie

Indien wij een wettelijke verplichting hebben, zullen wij deze gegevens aan derden verstrekken.

Bezwaar
Wanneer u het niet eens bent met de verwerking van uw persoonsgegevens door de MB Recruitment, dan heeft u het recht om hiertegen bezwaar te maken. Daarmee kunt u tevens de verwerking van uw persoonsgegevens beperken. Daarnaast heeft u te allen tijden het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) wanneer u het niet eens bent met de manier waarop er met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Voor het indienen van een klacht kunt u de aanwijzingen opvolgen die zijn gepubliceerd op de website van de AP: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Meldplicht datalekken
Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens. Ondanks dat de MB Recruitment met uiterste zorg uw persoonsgegevens verwerkt en uw persoonsgegevens goed beveiligd zijn opgeslagen, kan het voorkomen dat een datalek zich voordoet. Mocht een datalek zich voordoen bij de MB Recruitment, dan zullen wij eerst nagaan of en in hoeverre er mogelijk sprake is van een hoog risico voor uw rechten en vrijheden. In een dergelijk geval zullen wij dit binnen 72 uur melden aan de AP en zullen wij ook u zo spoedig mogelijk hiervan een melding doen. Wij zullen u in het geval van een datalek ten minste het volgende melden:

 • het soort inbreuk in verband met uw persoonsgegevens;
 • de waarschijnlijke gevolgen van de inbreuk;
 • de door de MB Recruitment te nemen (en reeds genomen) maatregelen om de gevolgen van de inbreuk te beperken.

Contact
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over ons privacy-beleid, dan kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 0642804720 of via e-mail: info [bij] mbrecruitment.com (info[at]mbrecruitment[dot]com)